Status

ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM, s.r.o. je obchodní společností, působící ve Středočeském kraji s cílem poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních v oborech návykové nemoci, psychiatrie a klinická psychologie.

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat ambulantní zdravotní služby a účinnou odbornou pomoc osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem tímto jevem ohroženým, včetně jejich blízkých.

Základní charakteristika zařízení

Psychiatrická ordinace AT (zkratka alkohol/toxikománie) poskytuje soubor služeb ambulantní péče – lékařské, psychologické, adiktologické a sociální.

Ordinace AT vytváří podmínky pro navození abstinence klienta v jeho přirozeném prostředí a možnost substituční léčby. Nabízí klientovi bezpečný prostor pro sebeuvědomění, posiluje jeho kompetence v obnově zdraví a  sociálního začlenění a upevňuje pozitivní změny, kterých se mu daří dosahovat. Program pružně reaguje na individuální potřeby a možnosti klienta. V případě neúspěchu klienta v rámci ambulantní péče pomáhá klientům s nalezením pobytové léčby.

Cílová skupina

Služby jsou určené klientům závislým na návykových látkách nebo návykovém chování (např. gambling) starší 15 let, bez ohledu na typ užívané látky, pohlaví, náboženství, etnickou příslušnost, apod., usilující o změnu životního stylu směřující k abstinenci či se snažící abstinenci udržet.

Sekundární cílovou skupinu tvoří rodiče, osoby blízké a partneři primární cílové skupiny.

Předpokladem poskytování služeb je fyzická a psychická schopnost spolupráce klienta se zařízením dle stanovených pravidel nebo dle terapeutické smlouvy. Tyto dokumenty specifikují např. frekvenci a formu docházky do zařízení, podrobení se kontrole abstinence či režimu substituční léčby atd.

Koncepce webu: creativepepole.cz